Żywot człowieka wygnanego

EU flag-Erasmus+_vect_POSŻywot człowieka wygnanego

projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus

 

Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna

Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji: Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą

Lider Projektu: Fundacja Euro Event, Łódź, Pl. Wolności 12

Partnerzy: z Włoch (m. Potenza): Liceo Scienze Umane „E. Gianturco”; z Hiszpanii (m. Malaga):  Asociacion Egeria Desarrollo Social

Czas realizacji: 01.108.2017-30.11.2017

Fundacja realizuje projekt „Żywot człowieka wygnanego” dla 27 uczestników z trzech krajów europejskich: Polski, Włoch oraz Hiszpanii w wieku ponadgmnazjalnym, od 16 do 20 roku życia.

Celami projektu oraz głównym założeniem programu Erasmus+ są: wymiana dobrych praktyk, rozwój nowych kompetencji i umiejętności między innymi językowych, integracja międzykulturowa oraz rozwój osobowościowy młodych ludzi, uczący tolerancji na ludzi  odmiennych kulturowo i religijnie.

Projekt obejmuje przeprowadzenie debaty, której celem jest wprowadzenie odbiorców w społeczny problem migracji. Uczestnictwo w debacie kreuje postawę samodzielności i niezależności oraz poczucie tożsamości europejskiej i kulturowej. Przyjęcie wymienionych postaw związane jest z doskonaleniem umiejętności pracy zespołowej, wzmocnieniem spójności oraz integracji europejskiej, kształtowaniem postawy altruistycznej, wywiązaniem aktywnej interakcji z publicznością, czy kształtowaniem zmysłu inicjatywy.

Prowadzone warsztaty i wykłady z zakresu technik mowy, wokalnych i impostacji głosu oraz cykl pogadanek opartych na materiale poglądowym (fotografie, przykłady, sytuacje rzeczywiste) wypracowują rezultat końcowy w postaci słuchowiska radiowego „Żywot człowieka wygnanego”. Uczestnicy uświadamiają sobie własną indywidualność przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych oraz tego, że poprzez działania społeczne  mają wpływ na kształtowanie określonych zachowań, pogłębiają swoje umiejętności językowe i zdolności komunikacyjne, udoskonalają postawy poszanowania godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praw człowieka.

Poprzez międzynarodowa wymianę, młodzież zdobywa europejskie certyfikaty m.in. Youthpass,  poświadczające zdobyte doświadczenia i nabyte umiejętności.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

Działanie I – wizyta przygotowawcza

Działanie II – wymiana młodzieży

 1. Przygotowanie językowo-kulturowe
 2. Warsztaty radiowe:
  • pogadanka + wykład
  • debata
  • warsztaty wokalne
  • fakultety „Teatr słowa”
 3. Słuchowisko radiowe